loader image

Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie BUSOLA

“Bo tak to już jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko…”

Edward Stachura, “Pokocham ją siłą woli.”

 

O nas.

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o nazwie „Busola” jest dobrowolnym Stowarzyszeniem nauczycieli, pracowników oraz sympatyków Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Płocku, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie Zakładu Karnego w Płocku oraz innych osób działających i pracujących w dziedzinie edukacji. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o nazwie „Busola” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz postanowień statutu stowarzyszenia.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, prozdrowotnej oraz szkoleniowej na rzecz uczniów, uczestników warsztatów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Wspieranie rozwoju oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz uczestników warsztatów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Ochrona i promocja zdrowia.
 4. Propagowanie historii, kultury i sztuki.
 5. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii.
 6. Przeciwdziałanie patologii społecznej.
 7. Integracja europejskiej, rozwój kontaktów i współpracy między społecznościami.
 8. Poprawa infrastruktury Szkoły oraz Warsztatów.
 9. Współpraca z, pomoc oraz koordynowanie rozwoju osób związanych z edukacją.
 10. Działalność charytatywna.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych związanych z ochroną zdrowia ucznia Szkoły, uczestnika Warsztatów, członków ich rodzin, nauczycieli oraz członków ich rodzin, pracowników Warsztatów i ich rodzin, a także osób w jakikolwiek sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia dla ucznia i uczestnika warsztatów oraz członków ich rodzin, a także osób w jakikolwiek sposób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły oraz pracowników Warsztatów i innych osób związanych z edukacją poprzez organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego, a także wysyłanie ich na seminaria, warsztaty, kursy szkoleniowe, wizyty studyjne, szkolenia praktyczne, itp.
 4. Współpraca z samorządem lokalnym w realizacji jego zadań, w tym związanych z pomocą społeczną.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej dla potrzeb Szkoły oraz Warsztatów.
 6. Promowanie osiągnięć Szkoły i Warsztatów, wyróżniających się uczniów i uczestników warsztatów.
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, naukowych.
 8. Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły oraz Warsztatów.
 9. Sponsorowanie nagród (w tym, w miarę możliwości, nagród finansowych) laureatom konkursów, olimpiad, zawodów sportowych i innych tego typu przedsięwzięć.
 10. Sponsorowanie stypendiów i grantów finansowych.
 11. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze charytatywnym służących pozyskiwaniu środków materialnych na potrzeby Szkoły oraz Warsztatów.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, reklamowej nie wymienionej w ppkt 6.
 13. Organizowanie wycieczek szkolnych i imprez turystyczno-krajoznawczych dla osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia.
 14. Organizowanie i prowadzenie kursów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, pracowników Szkoły oraz pracowników Warsztatów, a także innych kursów i szkoleń o innym charakterze.