Edukacja formalna i nieformalna osób pozbawionych wolności w Islandii

Projekt pn. “Edukacja formalna i nieformalna osób pozbawionych wolności w Islandii” to typowy projekt edukacyjny, którego głównym celem jest zapoznanie się ze specyfiką edukacji więziennej w Islandii. Chcemy mieć możliwość zaobserwowania, w jaki sposób edukatorzy więzienni pracują z dorosłymi skazanymi w Islandii, jakich metod używają w procesie edukacyjnym, a przede wszystkim główny nacisk chcemy położyć na zapoznanie się z możliwościami edukacji formalnej i nieformalnej jakie mają skazani w więzieniach na Islandii. Planujemy wysłać dwie osoby, które są w zarządzie stowarzyszenia i które na co dzień organizują w Polsce dodatkowe zajęcia edukacyjne zarówno dla skazanych jak i dla edukatorów więziennych, którzy pracują z wyżej wspomnianymi osobami pozbawionymi wolności. Planujemy wziąć czynny udział w zajęciach edukacyjnych i wymienić dobre praktyki z kolegami po fachu, zapoznać się z nowymi elementami edukacji więziennej, które (o ile to będzie możliwe) będziemy chcieli zaszczepić na polskim gruncie. Liczymy na to, że zaobserwowane techniki i metody kształcenia formalnego i/lub nieformalnego sprawdzą się w polskich realiach.

Powód, wyboru partnera to przede wszystkim fakt, że jest to doświadczona instytucja i ma wiele do zaoferowania. Fangelsismalastofnun Riskins jest agencją wykonawczą, jeśli chodzi o działania edukacyjne i szkoleniowe prowadzone na rzecz osób objętych opieką penitencjarną. W Islandii prawo osób dorosłych do darmowej edukacji jest zagwarantowane przez prawo. Edukacja więzienna w Islandii działa na zasadzie modelu ’wolnościowego’. Z zasady, w modelu tym, więźniowie mają zagwarantowane takie same usługi społeczne jak społeczeństwo w systemie wolnościowym. Nasz wybór instytucji przyjmującej padł na komórkę, która zarządza i prowadzi edukację w trzech jednostkach penitencjarnych w Islandii – Litla-Hraun, Sogn i Holmsheidi. Dzięki dostępowi do ww. jednostek penitencjarnych będziemy mieli możliwość zdobyć więcej doświadczeń niż gdybyśmy wybrali innego gospodarza wizyty studyjnej. Jeśli to będzie możliwe, być może uda nam się odwiedzić wszystkie trzy więzienia, co umożliwi nam doświadczyć jeszcze więcej islandzkiego systemu penitencjarnego, a co najważniejsze – formalnej i nieformalnej edukacji więziennej w Islandii.Osobą kontaktową i odpowiedzialną za powodzenie wizyty studyjnej jest pracownik Państwowej Administracji Więziennej, a konkretnie osoba odpowiedzialna za zarządzanie 3 jednostkami penitencjarnymi w Islandii i tym samym odpowiada za edukację w tych instytucjach. Z naszego punktu widzenia jest to idealna osoba, która będzie w stanie pokazać nam wszystkie interesujące nas aspekty związane z projektem. 

Głównym powodem chęci realizacji wizyty jest fakt, że nasz gospodarz umożliwi nam wizytę (wizyty) w zakładzie karnym w Islandii, dzięki czemu zapoznamy się z warunkami pracy jakie mają edukatorzy więzienni w tym kraju oraz będziemy mogli doświadczyć, w jaki sposób działa edukacja więzienna u gospodarza wizyty. W Polsce istnieje 18 szkół przywięziennych, lecz funkcjonują one w zasadzie w ten sam, ustrukturyzowany sposób, w związku z czym odbycie wizyty studyjnej w naszym kraju nie wniosłoby tyle do naszego światopoglądu, ile może wnieść wizyta studyjna w Islandii. Uważamy, że możliwość wzięcia udziału w „job shadowingu” pozwoli uczestnikom rozszerzyć wachlarz możliwości edukacyjnych jak również podnieść własne kompetencje, zwiększyć doświadczenie zawodowe oraz własny warsztat pracy, a pośrednio zapoznać z nowozdobytymi umiejętnościami pozostałych członków stowarzyszenia.Co więcej, powodem wzięcia udziału w tej wizycie jest również fakt, że w naszym kraju oferta szkoleń dla osób pracujących w branży edukacji więziennej jest bardzo ograniczona. Te, które są dostępne oparte są na utartych schematach i scenariuszach, które niejednokrotnie nie wnoszą żadnych nowości. Wymiana doświadczeń z edukatorami więźniów jest bardzo ograniczona, gdyż po pierwsze jest to zamknięty krąg osób, a po drugie wiele osób pracujących w tej branży nie jest otwarta na zmiany. Dlatego też chcielibyśmy czerpać jak najwięcej z doświadczeń kolegów i koleżanek pracujących w całkiem innych realiach.

Oczekiwane  korzyści z działań projektowych to:

  • współpraca i wymiana międzynarodowa, które pozwolą rozwinąć kompetencje językowe i świadome uczestnictwo w społeczeństwie europejskim,
  • większy entuzjazm wśród członków stowarzyszenia co do możliwości współpracy międzynarodowej ,
  • nawiązanie współpracy, kontaktów z edukatorami osób skazanych w Islandii,
  • rozwój kompetencji kulturowych wśród uczestników,
  • promocja edukacji osób pozbawionych wolności oraz idei uczenia się przez całe życie.

 

Z uwagi na to, że planujemy rezultaty miękkie (przede wszystkim transfer wiedzy) , bardzo ciężko jest opisać konkrety w tym przypadku. W rzeczywistości uważamy, że Wizyta Studyjna sama w sobie będzie właśnie główną korzyścią dla bezpośrednich uczestników wizyty oraz pośrednich uczestników. By w sposób rzetelny przekazać zdobytą podczas wizyty studyjnej wiedzę, uczestnicy przygotują prezentację wraz z możliwie jak najbardziej dokładną dokumentacją fotograficzną, by móc przekazać ją zainteresowanym.

Projekt „Edukacja formalna i nieformalna osób pozbawiony wolności w Islandii” korzysta z dofinansowania o wartości 7443 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest umożliwienie obserwacji jakie metody w pracy ze skazanymi są stosowane przez kolegów – edukatorów więziennych z Islandii.