GŁOS ZZA KRAT

Informacje o projekcie

W czasach obecnych, wielu młodych ludzi nie ma właściwych wzorców do naśladowania. Styl życia jest bardzo dynamiczny, wielu z nich jest zagubionych w życiu, bardzo często odrzuconych, przez co niejednokrotnie dokonują złych wyborów. Może to prowadzić do bardzo zgubnych następstw. Z uwagi na powyższe Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola” stworzyło projekt zatytułowany „Głos zza krat”. Projekt ten polega na organizowaniu spotkań prewencyjnych dla młodzieży, w których udział biorą skazani odbywający karę pozbawienia wolności w płockim Zakładzie Karnym. Prelegenci-skazani to słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK Płock, którzy zaangażowali się w nasz pomysł i zgodzili wziąć udział w projekcie jako jedna ze stron spotkań z młodzieżą. Spotkania te mają na celu zmuszenie do refleksji nad własnym życiem (bądź życiem osób z bliskiego otoczenia, które mają w nim problemy), a dzięki temu mają pozytywnie wpłynąć na osoby biorące w nich udział, chodzi głównie o młodzież. Dzięki poznaniu negatywnych doświadczeń życiowych innych osób (w tym konkretnym przypadku osób odbywających karę pozbawienia wolności w więzieniu), młodzi ludzie być może zastanowią się nad kwestią właściwych wyborów w życiu oraz konsekwencji negatywnych wyborów. Teza ta wynika z codziennych obserwacji, rozmów z nauczycielami, rodzicami itd. Co więcej, młodzież na terenie Płocka nie ma możliwości skorzystania z tego typu lekcji wychowawczych, gdyż nikt dotychczas nie podjął się zorganizowania tego typu spotkań.

MŁODYCH LUDZI NAS WYSŁUCHAŁO

LICZBA ODWIEDZONYCH SZKÓŁ

SKAZANYCH WZIĘŁO UDZIAŁ W PROJEKCIE

Cele projektu

Celem głównym projektu jest uzupełnienie oferty edukacyjnej szkół, w których będą prowadzone spotkania, poprzez zaproponowanie innowacyjnej, i niespotykanej w naszym mieście, propozycji przeprowadzenia lekcji wychowawczych przeznaczonych dla młodzieży. Cele szczegółowe projektu to: zmuszenie do refleksji nad własnym postępowaniem, zapoznanie młodzieży ze zgubnymi efektami, do których mogą prowadzić błędne wybory w życiu. wywołanie emocji zmuszających do zastanowienia się nad błędnymi wyborami w życiu, kształtowanie pozytywnej postawy społecznej i obywatelskiej, kształtowanie wśród młodzieży postawy człowieka odpowiedzialnego, motywowanie do przyjmowania odpowiedzialności za własne postępowanie, prewencja przed nieprzemyślanym zachowaniem i błędnymi decyzjami, które mogą zdecydować o całym dalszym życiu. 

Głos zza krat w każdej szkole

W ramach trzeciej edycji naszego projektu przygotowaliśmy film edukacyjny z zakładu karnego. Jedną z jego najważniejszych części są świadectwa skazanych, którzy opowiadają o tym, w jaki sposób złe wybory doprowadziły do negatywnych zmian w ich życiach.

Blisko półgodzinny film jest przeznaczony do samodzielnego wykorzystania przez nauczycieli / wychowawców szkolnych / psychologów bądź pedagogów podczas lekcji wychowawczych. Chcieliśmy umożliwić wzięcie udziału w naszym projekcie  szkołom, do których nie dotrzemy ze skazanymi, by młodzież mogła posłuchać „na żywo” wypowiedzi więźniów. Naszym założeniem było przygotowanie gotowego cyklu zajęć wychowawczych, który składa się z gotowego pomysłu na zajęcia:

– trzech oddzielnych arkuszy dla uczniów (stanowiących jedną spójną i logiczną całość) do wykorzystania podczas trzech kolejnych zajęć z młodzieżą,
– scenariusza zajęć dla nauczyciela prowadzącego,
– skryptu dla nauczyciela prowadzącego ze wskazówkami w jaki sposób wykorzystać całość podczas lekcji wychowawczych.

Całość oczywiście uzupełnia ww. wspominany film, wokół którego zbudowany jest pomysł na te lekcje. Poniżej można zobaczyć zwiastun filmu oraz zrzuty ekranu z omawianych powyżej materiałów towarzyszących.

Wszystkie materiały udostępnimy całkiem za darmo każdej szkole, która zgłosi się do nas z prośbą o ich przekazanie. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem:

gloszzakrat@wp.pl

KTO SKORZYSTAŁ Z PROJEKTU

Szkoły

Dotychczas w ramach naszego projektu na przestrzeni trzech lat odwiedziliśmy 30 szkół.

Odbiorcy

W sumie na żywo wysłuchało nas ponad 3150 młodych osób. Mamy nadzieję, że pogadanki profilaktyczne odniosły zamierzony skutek i choćby część osób z ww. liczby 3045 zastanowiła się nad swoim postępowaniem.

Osadzeni

Jeśli chodzi o skazanych to w sumie udział w projekcie wzięło 47 więźniów.